Voor 17:00 besteld, morgen thuisbezorgd
Pakket past door de brievenbus
Gratis verzending vanaf €15

Algemene voorwaarden webshop Vitamines Nederland

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Vitamines Nederland gevestigd en kantoorhoudende te Westeinde 118, 1511 MA, in Oostzaan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het nummer 80735983.

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
 5. Klant: degene met wie Vitamines Nederland een overeenkomst is aangegaan, daaronder consument mede begrepen.
 6. Partijen: Vitamines Nederland en de klant samen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Vitamines Nederland
Gevestigd aan de Westeinde 118, 1511 MA, te Oostzaan

Telefoon- en WhatsApp nummer: 0621465041
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 uur en 17:00 uur. Zaterdag tussen 12:00 uur en 15:00 uur
Email: info@vitaminesnederland.nl

Kvk: 80735983
Btw-nummer: NL861779824B01

Artikel 3. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vitamines Nederland.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien of op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk worden gedeeld.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen die Vitamines Nederland hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Vitamines Nederland hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Vitamines Nederland te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die Vitamines Nederland niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 5. Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgesproken dat de te leveren product met het monster of model in overeenstemming is.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 6. Geen allergenen

 1. De vitaminen van Vitamines Nederland bevatten geen bekende allergenen.
 2. Onder bekende allergenen zoals bedoeld in lid 1, wordt aangesloten bij de Europese wetgeving – Verordening Verstrekking van voedselinformatie, VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 – waarin veertien stoffen als allergeen zijn aangemerkt, namelijk:
  1. glutenbevattende granen
  2. schaaldieren
  3. eieren
  4. vis
  5. pinda
  6. soja
  7. melk
  8. noten
  9. selderij
  10. mosterd
  11. sesamzaad
  12. zwaveldioxide en sulfiet
  13. lupine
  14. weekdieren
 3. Vitamines Nederland is niet gehouden om de stoffen, anders dan in lid 2, te vermelden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 7. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Vitamines Nederland gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Vitamines Nederland.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Vitamines Nederland zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Vitamines Nederland op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst van Vitamines Nederland, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Vitamines Nederland te betalen.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 8. Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Vitamines Nederland gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Vitamines Nederland roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Vitamines Nederland, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. het product niet is gebruikt
  2. het geen product is dat snel kan bederven
  3. het geen product is dat speciaal voor consument op maat is gemaakt of aangepast
  4. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
  5. de verzegeling nog intact is
  6. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van een bestelling
  2. zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  3. zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  4. zodra de consument bevestigd heeft dat hij de digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@vitaminesnederland.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Vitamines Nederland, www.vitaminesnederland.nl, kan worden gedownload.
 4. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de consument.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Vitamines Nederland deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Vitamines Nederland heeft geretourneerd.
 7. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 10. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig moeten omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 11. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 12. Retentierecht

 1. Vitamines Nederland kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Vitamines Nederland heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Vitamines Nederland.
 3. Vitamines Nederland is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 13. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Vitamines Nederland te verrekenen met een vordering op Vitamines Nederland.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Vitamines Nederland blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Vitamines Nederland op grond van wat voor met Vitamines Nederland gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Vitamines Nederland zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat de eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Vitamines Nederland een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Vitamines Nederland het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 15. Levering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. Levering vindt plaats bij Vitamines Nederland, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 4. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 5. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Vitamines Nederland het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 6. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Vitamines Nederland kan tegenwerpen.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 16. Levertijd

 1. De door Vitamines Nederland opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Vitamines Nederland.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om de overeenkomst te ontbindingen, tenzij Vitamines Nederland niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 17. Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 18. Retourkosten/ transportkosten

Retourkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 19. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Vitamines Nederland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Vitamines Nederland, bij gebreke waarvan Vitamines Nederland niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 20. Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdig dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 21. Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door een ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 22. Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  2. het product wordt teruggebracht in originele verpakking
  3. het product is nog niet gebruikt
  4. de verzegeling is nog intact
 2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 23. Vrijwaring

De klant vrijwaart Vitamines Nederland tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Vitamines Nederland geleverde producten en/of diensten.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 24. Klachten

 1. De klant dient een door Vitamines Nederland geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Vitamines Nederland daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Vitamines Nederland uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Vitamines Nederland in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Vitamines Nederland gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 25. Ingebrekestelling

 1. De klant dient de ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Vitamines Nederland.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de ingebrekestelling Vitamines Nederland ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 26. Hoofdelijk aansprakelijkheid klant

Als Vitamines Nederland een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vitamines Nederland verschuldigd zijn.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 27. Aansprakelijkheid Vitamines Nederland

 1. Vitamines Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door het handelen van Vitamines Nederland.
 2. Indien Vitamines Nederland aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Vitamines Nederland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. Indien Vitamines Nederland aansprakelijk is, is het beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door de verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 28. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Vitamines Nederland vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 29. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vitamines Nederland toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Vitamines Nederland niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Vitamines Nederland in verzuim is.
 3. Vitamines Nederland heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Vitamines Nederland kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 30. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Vitamines Nederland in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Vitamines Nederland kan worden toegerekend in een van de wil van Vitamines Nederland onafhankelijk situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichting ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichting in redelijkheid niet van Vitamines Nederland kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van toeleverancier, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer-, telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waarvoor Vitamines Nederland 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Vitamines Nederland er weer aan kan voldoen.
 4. Vitamines Nederland is in een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoedingen verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 31. Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Terug naar inhoudsopgave

Artikel 32. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Vitamines Nederland is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 33. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vitamines Nederland.
 2. Deze bepaling geldt als beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 34. Gevolgen nietig of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vitamines Nederland bij het opstellen van deze voorwaarden voor ogen had.
Terug naar inhoudsopgave

Artikel 35. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vitamines Nederland is gevestigd c.q. kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Terug naar inhoudsopgave
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 1 januari 2021 en vervangen de eerdere algemene voorwaarden.